MLB Scores 8/31

Kansas City 4
Detroit 5

Minnesota 7
Chicago 6

St. Louis 8
Milwaukee 3